ਮਨ ਦੇ "ਜਿਮਨਾਸਟਿਕਸ" ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਸੁਝਾਅ ਦੂਜਾ ਭਾਗ: ਲੂਮੋਸਿਟੀ

ਤੰਤੂ-ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਉਪਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ [...]

ਮਨ ਦੇ "ਜਿਮਨਾਸਟਿਕਸ" ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਸੁਝਾਅ: ਕੋਗਨਿਟਿਫਨ

ਵੈਬ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਹਨ (ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਨਾ) ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਯੂਰੋਕੋਗਨੀਟਿਵ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ […]